ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Support Team

Any Technical Support Related Issues Should Be Submit Here

 Billing Team

Billing: Funds Remittance [Monday to Friday between 10:30 am to 05:30 pm IST]

 Addons

If you've ordered our addon service, please submit your details here

 VPS Support

If you need any technical support regarding vps/dedicated server

 Abuse Desk

any abuse related queries

 Server Reboot

Server reboot request - Only for dedicated server clients